از آغوش تو تا معراج پرواز

از آغوش تو تا معراج پرواز

از آغوش تو تا معراج پرواز

تو زندگیم کم اشتباه نکردم . . . تو این سه شب کلی اشک ریختم که دوباره دلم رو به خدا گره بزنم . . .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/٥/۱۱ - farhad

از آغوش تو تا معراج پرواز

اشکپيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/۳/٢۱ - farhad

از آغوش تو تا معراج پرواز

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/۳/۱٦ - farhad

از آغوش تو تا معراج پرواز

زندگی ام را به رنگ خدا رنگ آمیزی کردم . . . خوبم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/۳/٦ - farhad

از آغوش تو تا معراج پرواز

عشق و عشاق من فقط خداست . . . اینو بفهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

خدایا . . .

تنها نگذار . . .

دلی را که هیچکس دردش را نمی فهمد

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/٢/٢٦ - farhad

از آغوش تو تا معراج پرواز

در شهر ما
دیوانه ای زندگی میکند که همه او را دست می اندازند و در کوچه پس کوچه های شهر بازیچه
بچه ها قرار میگیرد.
روزی او را
در کوچه ای دیدم که با کودکانی که او را ملعبه خود قرار داده بودند با خنده و شادی
بازی مبکرد.او را به خانه بردم و پرسیدم:
چرا کودکانی
که تو را مسخره میکنند و به تو و حرفها و کارهایت میخندند را از خود نمیرانی؟؟
با خنده گفت
: مگر دیوانه شده ام که بندگان خدا را از خود برانم در حالیکه میتوانم لبخند را به
آنها هدیه دهم؟
جوابش مرا
مدتی در فکر فرو برد...
دوباره از
او پرسیدم:قشنگترین و زشت ترین چیزی را که تا به حال دیده ای را برایم تعریف کن.!
لیوان آبی
که در اتاق بود را برداشت و سر کشید.با آستین لباسش آبی که از دهانش شر کرده بود را
پاک کرد و گفت :
قشنگترین چیزی
را که در تمام عمرم دیده ام لبخندی است که پدرم هنگام مرگ بر لب داشت.
و زشت ترین
چیزی که دیده ام مراسم خاکسپاری پدرم بود که همه گریه کنان جسد را دفن میکردند.
 
پرسیدم:چرا
به نظر تو زشت بود؟مگر مراسم خاک سپاری بدون گریه هم میشود؟
جواب داد:مگر
برای کسی که به مرگ لبخند زده است باید گریه کرد؟؟
و من از آن
روز در این فکر هستم که آیا این مرد دیوانه است یا مردم شهر ما دیوانه اند که او را
دیوانه می پندارند؟؟..
 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/٢/٢٥ - farhad

از آغوش تو تا معراج پرواز

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی

شاید کسی که روزی با تو خندیده رو از یاد ببری، اما هرگز اونی رو که با تو اشک ریخته، فراموش نکنی.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/٢/٢٥ - farhad

از آغوش تو تا معراج پرواز

به یکجایی از زندگی که رسیدی میفهمی اونی که زود میرنجه زود میره و زود هم بر میگرده . ولی اونی که دیر میرنجه دیر میره ولی هرگز بر نمی گرده . . . .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/٢/٢٢ - farhad

از آغوش تو تا معراج پرواز

چند روزه که بدجور بهم ریختم . دلم واسه بچگیام یه ذره شده . دلم واسه خدا بدجور تنگه . . . . . میخوام با خدا و دوران بچگیم آشتی کنم . . . .

من عوض شدم . خدا ببین

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/٢/۱٤ - farhad

از آغوش تو تا معراج پرواز

دور روزه بدر جور خرابم . . . . . خدایا

نمی دونم چه مرگمه

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/٢/۱ - farhad